Μετρήσεις αερίων ρύπων & Εκτίμηση λειτουργικής κατάστασης κινητήρων

Η εταιρεία K.G. Engineering P.C. (ΙΚΕ) ειδικεύεται στη μέτρηση αερίων ρύπων, καθώς έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ). Επιπλέον δύναται να εκτιμήσει τη λειτουργική κατάσταση εμβολοφόρων κινητήρων (ΜΕΚ). Αναλυτικά μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

  • Μέτρηση ρύπων και παραμέτρων των καυσαερίων και συγκεκριμένα των O2, CO2, CO, NOx, SO2, Αιωρούμενων σωματιδίων, Θερμοκρασίας, ταχύτητας καυσαερίων και τρέχοντες περιβαλλοντικοί παράμετροι.
  • Επεξεργασία των τιμών των παραπάνω παραμέτρων.
  • Εκτίμηση της δυνατότητας περιορισμού των μετρηθέντων ρύπων, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν τις θεσμοθετημένες τιμές.
  • Υπόδειξη των ενδεδειγμένων επεμβάσεων προς περιορισμό των εκπομπών των ρύπων και βελτίωση της λειτουργίας των κινητήρων.
  • Αξιολόγηση εργασιών συντήρησης κινητήρων Ντήζελ. Προτάσεις για εφαρμογή δυναμικού προγράμματος συντηρήσεων των κινητήρων. (Συντήρηση όχι μόνο με βάση τις ώρες λειτουργίας αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κινητήρα με εκτίμηση της φυσιολογικής ή της μη φυσιολογικής φθοράς των εξαρτημάτων του κινητήρα).
  • Διατήρηση ιστορικού εκπομπών για κάθε κινητήρα, με σκοπό τον άμεσο προσδιορισμό του πραγματικού αιτίου απόκλισης των εκπομπών.
  • Εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης του κινητήρα, μέσω επεξεργασίας δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων και σύνταξη αναφοράς.